Davek od oddajanja stanovanja v najem

Z letom 2020 je prišlo do spremembe pri obdavčitvi najemnin, ki jih prejmejo fizične osebe za oddajanje svojega premoženja v najem. Davčna stopnja se je povečala, prav tako pa so se povečali normirani stroški. Če oddajate premoženje v najem, preverite, za koliko se vam bo povečal davek.

Fizične osebe, ki svoje premoženje oddajate v najem drugim fizičnim osebam, morate vsako leto oddati vlogo za odmero davka od oddajanja premoženja v najem.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je opredeljen kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem.

Dohodek iz najemnin se obdavčuje cedularno, kar pomeni, da se plačana dohodnina šteje za dokončni davek in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni.

Kaj je osnova za odmero davka?

Davek se od 1.1.2020 dalje odmeri po  27,5% davčni stopnji od davčne osnove. Davčna osnova je dosežen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 15%.

Namesto normiranih stroškov, lahko zavezanec uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje sam.

Dejanski stroški vzdrževanja se priznajo na podlagi računov.

Za stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, veljajo stroški vzdrževanja premoženja (npr. stanovanja in skupnih delov v stanovanjski ali večstanovanjski stavbi) v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno uporabo premoženja (npr. stanovanja in skupnih delov) ves čas trajanja najema.

Med te stroške spadajo stroški popravil, potrebnih zaradi ohranjanja nepremičnine v dobrem stanju (npr. beljenje prostorov, zamenjava dotrajanega parketa ali ploščic, popravilo odtokov, zamenjava žlebov, zamenjava razbitih oken).

Za stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja ne veljajo stroški tistih popravil, ki bistveno povečujejo vrednost nepremičnine, bistveno podaljšujejo dobo trajanja nepremičnine ali jo prilagajajo novemu načinu uporabe (npr. postavitev dodatne kopalnice, dozidava dodatnih prostorov ali balkona, asfaltiranje dovoza, postavitev ograj, zamenjava strehe).

Davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške v Napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Izračun najemnine v letu 2019 in 2020 (primerjava)

Izračun najemnine do 31.12.2019:

Bruto najemnina 1.000,00 €
10% normiranih stroškov 100,00 €
Davčna osnova 900,00 €
Davek 900,00 x 25,00% 225,00 €
Neto najemnina 775,00 €

Izračun najemnine od 01.01.2020:

Bruto najemnina 1.000,00 €
15% normiranih stroškov 150,00 €
Davčna osnova 850,00 €
Davek 850,00 x 27,5% 233,75 €
Neto najemnina 766,25 €
Vloga za odmero davka in rok za oddajo vloge

Zavezanci za odmero davka odd oddajanja premoženja v najem na pristojni Finančni urad (seznam uradov FURS) oddajo Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Vlogo je možno oddati tudi elektronsko, preko sistema e-Davki.

Rok za oddajo vloge je 28. februar tekočega leta za preteklo leto.

VIR: FURS, Informiran.si