Razpisanih je 21 milijonov za turizem

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za podporo mikro, malim in srednjim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti. Skupno je za ta namen na voljo 21,6 milijona evrov do vključno leta 2022.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. Z razpisom se želi zmanjšati tudi razvojni zaostanek MSP s področja turizma.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Razpisna dokumentacija:
Upravičeni stroški:

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

  1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
  2. stroški informiranja in komuniciranja,
  3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Skupna višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022, od tega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 18.088.731,29 EUR in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.466.599,12 EUR.

Upravičenci:
Upravičenci  na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.
Kdo se lahko prijavi:

Na razpis se lahko prijavijo le podjetja, ki delujejo na področju turizma, natančneje, registrirana morajo biti za eno od teh dejavnosti: dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, počitniški domovi in letovišča, oddajanje zasebnih sob gostom, planinski domovi in mladinska prenočišča ter restavracije in gostilne.

Razpis je sicer namenjen podjetjem, ki imajo sedež, podružnico ali poslovno enoto v vzhodni kohezijski regiji ali pa na obmejnem problemskem območju zahodne kohezijske regije, v katero sodijo občine Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Razpisna dokumentacija, obrazci in priloge:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/