Ključne novosti predloga Zakona o spodbujanju razvoja turizma

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je dalo decembra 2016 v javno obravnavo osnutek novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Zaradi izredno velikega zanimanja, katere so ključne novosti tega zakona jih objavljamo v nadaljevanju:
 
Izjeme od splošne ureditve pri organiziranju turističnih paketov
Za turistične pakete, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja (izlete) terturistične pakete, ki so ponujeni ali občasno izvedeni na nepridobitni osnovi samo za zaključene skupine potnikov, se ne bo uporabljalo določbe poglavja, ki bo urejalo pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov. S tem je podana rešitev za zaplete, do katerih je prihajalo v zvezi z organiziranjem šolskih, društvenih in podrobnih izletov zaradi ne dovolj jasne opredelitve turističnega aranžmaja v zakonu.
 
Dvig turistične takse
Dvig turistične takse je nujen, saj je le tako mogoče zagotovi dodatna sredstva za spodbujanje razvoja turizma, tako na državni, kot občinski ravni, kar je nujno za doseganje začrtanih razvojnih ciljev. Najvišji možni znesek turistične takse se bo iz 1,265 evra zvišal na 2 evra oziroma 2,5 evra (znesek je lahko tudi nižji ali enak sedanjemu, odvisno od odločitve občine).Turistična taksa se bo še naprej določala v točkah. Po tem predlogu bo nova vrednost točkeznašala 0,25 evra. Višino turistične takse bo občina lahko določila v razponu od 2 do 8 točk, v občinah, na območju katerih je bilo v preteklem letu v nastanitvenih obratih zabeleženo vsaj 750.000 prenočitev (v letu 2015 sta bili taki občini dve in sicer Piran in Ljubljana) pa v razponu od 2 do 10 točk. Turistična taksa se bo obračunala v enotnem skupnem znesku, nato pa se bo delila na del, ki bo prihodek občine in na del, ki bo prihodek Slovenske turistične organizacije in bo namenjen načrtovanju in izvajanju trženja ter promocije celovite turistične ponudbe Slovenije na tujih trgih. Del turistične takse, ki bo prihodek Slovenske turistične organizacije, bo nespremenljiv in bo znašal 0,5 evra. Predstavljal bo stabilen sistemski vir za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocije celovite turistične ponudbe Slovenije na tujih trgih. Za ohranitev konkurenčnega položaja slovenskega turizma na teh trgih je povišanje teh sredstev nujno. Gre za edino možno rešitev, ki ne bo dodatno obremenila gospodarstvo.
 
Spremenjen način zaračunavanja turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj ter plovil v turističnih privezih
Gre za pomembno izboljšavo. S to spremembo odpravljamo dolgo sporno plačilo takse, ki je bilo vezano na lastništvo objekta in je vplivalo na lastnike vikendov v turističnih občinah, turistične takse pa sploh ni bilo mogoče plačati po dejanskih prenočitvah. Takso bo po novem mogoče plačati v pavšalnem letnem znesku, ki ga bo plačal lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, ali pa po dejanskem številu nočitev, o čemer se bo odločil lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, ki bo moral svojo odločitev sporočiti pristojnemu občinskemu organu. Način plačevanja bo podrobneje določila občina v svojem predpisu.
 
Pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev
Ohranjamo obveznost pridobivanja licenc za organizatorje potovanj in turistične agente. Pogoji za organizatorje potovanj in turistične agente, z izjemo zahteve za zavarovanje v primeru insolventnosti, pa so zelo poenostavljeni oziroma opuščeni. Gre za odpravo administrativnih bremen in poenostavitev pogojev za opravljanje dejavnosti.Tak predlog sledi sprejetim usmeritvam Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen, skrbi za mala podjetja, med katera spadajo večinoma tudi mnogi organizatorji potovanj in turistični agentiter sledi načelom evropske direktive.
 
Deregulacija poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec
Oba poklica bosta deregulirana. Sledimo usmeritvi Vlade RS, da se zmanjša število regulirnih dejavnosti in poklicev, tudi na področju turizma. To narekuje zmanjšanje njihovega števila tako, da se regulirani poklici ohranijo le v primerih, ko za to obstajajo še posebej utemeljeni razlogi, kot so predvsem učinek na javno zdravje, varnost in okolje. V to skupino je poklice turistični vodnik, turistični spremljevalec oziroma vodja poti težko uvrstiti. Med državami Evropske unije kar 18 držav ne regulira tega poklica. Med argumente za deregulacijo lahko uvrstimo tudi sodobne trende na področju turizma. Kot so pokazale aktualne raziskave, se je sodobni turist spremenil. Turisti danes ne uporabljajo več posrednikov, klasično turistično vodenje vse bolj nadomeščajo sodobna digitalna orodja oziroma aplikacije, kar poklic turističnega vodnika postavlja v povsem nov položaj. Prepričani smo, da bodo turistični vodniki, ki svoje delo dobro opravljajo, to lahko počeli še naprej. Povpraševanje s tem ne bo zamrlo, le država področja ne bo več urejala. Turistični vodniki bodo še vedno lahko vodili doma in v drugih državah (ob dokazilu izkušenj), dobrodošla bodo potekala tudi izobraževanja s področja turističnega vodenja. Organizator potovanja bo moral pri vsaki izvedbi turističnega paketa doma in v tujini za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti osebo, ki udeležence spremlja po vnaprej določenem programu ter zanje opravlja organizacijske in tehnične storitve ves čas trajanja turističnega aranžmaja (vodja poti). Kar zadeva kakovosti vodenja so izkušnje držav, ki so deregulirale ta poklic, pokazale, da deregulacija ni imela vpliva na kakovost storitev. Organizatorji potovanj namreč, ne zaradi administrativne zapovedi, temveč zaradi lastnih poslovnih interesov, poskrbijo za kakovost vodenja oziroma usposobljene turistične vodnike.
 
Vir: MGRT, Srečanje sobodajalcev Slovenije 2017,