Nov sistem prijavljanja gostov na AJPES – najpogostejša vprašanja in odgovori

Objavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja o novostih glede prijavljanja gostov, ki smo jih zbrali od vas in posredovali policijski inšpektorici, z namenom, da bi bili pravilno in pravočasno obveščeni o vseh novostih. O vseh podrobnostih v zvezi z izvajanjem novega Zakona o prebivališču in pravilnika, ki se nanašajo na policijsko prijavo, bodo redno dostopne tudi na strani klarinsvet.si, zato se prijavite na redno prejemanje novic, da boste na tekočem s spremembami.

Kako se je treba registrirati na AJPES in do kdaj?

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali najprej vpisati svoje nastanitvene obrate v Register nastanitvenih obratov (RNO). Postopek vpisa nastanitvenih obratov v RNO opredeljuje Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 70/16). RNO bo vzpostavljen 1.12.2017, izvajalci nastanitvene dejavnosti pa bodo morali obstoječi nastanitveni obrat vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28.2.2018.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo začeli poročati podatke o gostih prek spletne aplikacije AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO.

Omenjena sta dva datuma, in sicer 13. 8. 2017 in 1. 12. 2017. Kaj ta dva datuma pomenita in s katerim dnem se začne prijava po novem sistemu?

Dne 13. 8. 2017 začne veljati novi Zakon o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 52/16 v delu, ki se nanaša na e-poročanje), s 1. 12. 2017 pa bosta vzpostavljena Register nastanitvenih obratov (RNO) ter aplikacija za poročanje o gostih na spletnem portalu AJPES. Izvajalci nastanitvene dejavnosti začnejo poročati podatke prek spletnega portala AJPES naslednji mesec po vpisu v RNO (primer: če se v RNO vpišejo v mesecu decembru 2017, začnejo po novem poročati 1.1.2018).

Ali je na voljo prehodno obdobje?

Prehodno obdobje bo na voljo od 1. 12. 2017 do 1. 3. 2018. Izvajalci nastanitvene dejavnosti se morajo v Register nastanitvenih obratov (RNO)   vpisati v obdobju od 1.12.2017 do 28. 2. 2018. Podatke o gostih pričnejo poročati prek spletne aplikacije AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO, torej s 1.1.2018, s 1.2.2018 ali s 1.3.2018. S 1.3.2018 dan preneha delovati e-gost, kar pomeni, da je od takrat dalje možna prijava gostov samo po novem sistemu.

Ali so fizično vodene knjige gostov z novim zakonom še potrebne?

Ne, a to velja le za tiste, ki bodo imeli elektronsko vodeno knjigo gostov. Kdor pa tega ne bo imel, bo moral imeti fizično vodeno knjigo gostov, ki je sestavljena iz obrazcev za prijavo in odjavo gosta.

Ali je to spletna aplikacija ali aplikacija, ki jo je treba namestiti na računalnik?

Spletna aplikacija, ki jo bo vzpostavil AJPES bo aplikacija na spletni strani in je ne bo potrebno posebej nameščati na računalnik.  

Ali bo AJPES registrirane sobodajalce obvestil o novem načinu prijave? Bodo dobili poziv po e-pošti ali navadni pošti? Kako se bodo registrirali?

AJPES izvajalcev nastanitvene dejavnosti  izrecno ne bo obveščal o vpisu v Register nastanitvenih obratov (RNO), saj je le ta določen v Zakonu o gostinstvu, ki je bil javno objavljen. Njihova dolžnost je, da se v skladu z veljavno zakonodajo vpišejo v RNO. AJPES je na svoji spletni strani objavil novico o vzpostavitvi RNO, ki bo ažurirana s tekočimi informacijami ter povezavami do objavljenih informacij MNZ in MGRT.

Vpis v RNO bo možen preko spletne strani AJPES ali na izpostavah AJPES.

Do kdaj velja stari način prijave gostov prek aplikacije eGost?

Aplikacija eGost se ukine s 1. 3. 2018.

Ali so ob vnašalčevi napaki pri vnosu podatkov (npr. napačen zapis imena) mogoči takojšnji popravki?

Popravki bodo mogoči, dokler podatki ne bodo poslani. Ko so vneseni podatki poslani, so popravki mogoči samo z novim vnosom gosta.

Ali bo v polju »Ime in priimek« na voljo več znakov kot v aplikaciji eGost (npr. težave pri vnosu španskih gostov z več imeni in priimki)?

Da, dovolj prostora bo tudi za osebe z več imeni in priimki.

Ali to pomeni, da občinam ne bo več treba posebej poročati o obračunu turistične takse? Bodo njihovi portali za oddajo poročil ukinjeni?

Ne vemo, ali bodo občinski portali za poročanje ukinjeni. Pri novem načinu poročanja bo pri vsakem gostu poleg ostalih podatkov opravljen tudi vnos o znesku polne dnevne turistične takse in o vrsti obračunane turistične takse.  Vsi zbrani podatki o gostih, razen osebnih podatkov, bodo dnevno na voljo vsem občinam.

Bo vzpostavljen tudi center za pomoč uporabnikom? Koga se pokliče ob nastanku težav (AJPES, policijo)?

Posebnega centra za pomoč uporabnikov ne bo. Pomoč policije bo dosegljiva na egost@policija.si, za pomoč pri posredovanju podatkov AJPES pa se bo treba obrniti na njihovo tehnično pomoč oziroma na njihove izpostave.

Kakšne so kazni za napačno prijavo oziroma neprijavo gostov?

Kazni so določene v Zakonu o prijavi prebivališča (od 46. do 50. člena). Povezava do zakona je na spletni strani: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6046

Ali je gosta iz tujine ob prijavi za začasno bivanje treba prijaviti tudi policiji? Ali se bodo tudi začasne prijave urejale na tem portalu?

Prijave začasnega bivanja potekajo na upravnih enotah in niso povezane s prijavo gosta. Če pa posameznik še nima dovoljenja za začasno prebivanje, pa ga je v skladu z zakonodajo treba prijaviti policiji kot gosta.

Kaj novi zakon pomeni za proizvajalce programske opreme za vodenje knjige gostov ProGOST, iGost, Opengost ipd., ki se je neposredno povezovala z aplikacijo eGost? Prosimo za več informacij.

Novi zakon pomeni, da bo treba programsko opremo za vodenje knjige gostov povezati z novim sistemom na spletni strani AJPES, saj aplikacija eGost od 1. 3. 2018 ne bo več delovala. Za razvijalce programske opreme bo AJPES na svoji spletni strani objavil strukture XML datotek in kontrolne sheme za predložitev zakonsko predpisanih podatkov.

Ali bo na voljo povezava s programsko opremo ProGOST, iGost ipd. za prenos podatkov neposredno na AJPES?

Da. AJPES bo na svoji spletni strani za razvijalce programske opreme objavil strukture XML datotek in kontrolne sheme za predložitev zakonsko predpisanih podatkov.

Kdaj bomo dobili dostop do testne aplikacije AJPES za povezavo?

AJPES bo vse informacije v zvezi z informacijskimi rešitvami za razvijalce opreme sproti objavljal na svoji spletni strani  https://www.ajpes.si/Za_razvijalce_programske_opreme. Če bo potrebno, bo večje ponudnike informacijskih rešitev za nastanitvene obrate, ki pošiljajo podatke o prenočitvah, o novem načinu poročanja seznanil na sestanku.

Kje lahko spremljam informacije o spremembah zaradi novega Zakona o prijavi prebivališča?

Pojasnila o novostih so dostopna na spletni strani policije: http://www.policija.si/index.php/en/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/85985-nov-zakon-o-prijavi-prebivalia-bo-poenostavil-prijavljanje-gostov

Vir: Srečanje sobodajalcev Slovenije 2017, MNZ-eGost