Normiranci pozor

Normiranci pozor! Vlada potrdila predloge davčnih sprememb

Vlada je 25. septembra 2022 potrdila predloge novel petih davčnih zakonov: Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku, Zakona o finančni upravi in Zakona o davčnem potrjevanju računov. Pri pripravi predlogov davčnih sprememb so v luči izjemno zaostrenih in nepredvidljivih razmer iskali ravnotežje med ciljno usmerjenimi ukrepi za naslavljanje draginje ter (pre)velikim izpadom proračunskih prihodkov. Novost v primerjavi s predlogi je ta, da se pri t. i. »polnih« normirancih priznani normirani odhodki znižujejo nad mejo 35.000 evrov prihodkov in ne nad 25.000 evrov.

Predlog novele Zakona o dohodnini tako med drugim prinaša sledeče ukrepe:
 • Višina splošne olajšave je določena na višini 5000 evrov, odpravljeno je postopno zvišanje na 7500 evrov;
 • Zvišuje se skupni dohodek, do katerega se rezidentu poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšava, in sicer se ga zvišuje s 13.716,33 evra na 16.000 evrov;
 • Uvaja se olajšavo za mlade. Davčna osnova od dohodkov iz delovnega razmerja je za zavezance do dopolnjenega 29. leta starosti znižana v višini 1000 evrov v davčnem letu;
 • Davčno stopnjo v zadnjem 5. dohodninskem razredu se s sedanjih 45 % zvišuje na 50 %;
 • Odpravlja se mehanizem avtomatičnega usklajevanja višin zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov ter uvaja spremenjen mehanizem usklajevanja;
 • Pri plačilu za poslovno uspešnost se uvaja dodatni pogoj za ugodno davčno obravnavo (izplačilo največ dvakrat v koledarskem letu) in odpravlja možnost davčno ugodnejše obravnave dohodka iz tega naslova v višini 100 % povprečne plače delavca (ohranja pa se splošno višino neobdavčenega dela, to je 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji);
 • Jasneje se določa pogoj za vstop oziroma obstoj v sistemu normiranih odhodkov pri dohodkih iz dejavnosti, ki je vezan na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavezanca ali pri njem zaposlene osebe, podaljšuje se obdobje nepretrgane vključenosti v zavarovanje (na 9 mesecev) in vezano na višino prihodkov zavezanca se znižuje višino priznanih normiranih;
 • Pri t. i. »polnih« normirancih se za tiste s prihodki do 35.000 evrov ne spreminja nič, za tiste nad 35.000 evrov prihodkov pa se priznani normirani odhodki znižujejo na 40 %;
 • Pri »popoldanskih« normirancih se priznani normirani odhodki znižujejo na 40 %;
 • Pri dohodkih iz oddajanja premoženja v najem se stopnjo dohodnine določa v višini 25 %, višine priznanih normiranih stroškov pa se ne spreminja;
 • Odpravlja se možnost, da se davčni zavezanec odloči o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala v letno davčno osnovo;
 • Spreminjajo se pogoji in višina nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo na domu, ki se ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja.
Predlog novele Zakona o trošarinah

Predlog novele Zakona o trošarinah med drugim predvideva, da se pravica do vračila trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo s 1. januarjem 2023 nadomešča s pravico do nakupa davčno označenega goriva za kmetijstvo in gozdarstvo z neposredno ugodnostjo pri plačilu trošarine. Od 1. januarja 2023 se določa trošarina za gorivo za kmetijstvo in gozdarstvo v višini trošarine za plinsko olje za ogrevanje, s čimer bo dejansko obveznost plačila trošarine za nakup goriva za kmetijstvo in gozdarstvo nižja kot v veljavnem sistemu (trošarina za plinsko olje za ogrevanje znaša 24 % trošarine za dizelsko gorivo, v veljavnem sistemu pa kmetje po uveljavljanju vračila trošarine plačajo le 30 % trošarine za dizelsko gorivo).

Vlada ukrepe na davčnem področju sicer nadgrajuje še z drugimi ukrepi za blaženje inflacije in draginje.

Predlog novele Zakona o davčnem postopku

Predlog novele Zakona o davčnem postopku naslavlja prenos direktiv v slovenski pravni red in nekatere druge rešitve, katerih cilj je lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti (primer: zavezanec za prevzem dokumentov s portala eDavki ne bo potreboval kvalificiranega digitalnega potrdila).

Predlog novele Zakona o finančni upravi

S predlogom novele Zakona o finančni upravi pa se odpravljajo določbe, uvedene z zadnjo novelo tega zakona, predvsem v delu, ki predstavlja odstop od sistemske ureditve, za katerega ni izkazan utemeljen razlog (primer: ukinjata se poseben položaj direktorjev finančnih uradov in kolegijsko odločanje v najzahtevnejših primerih davčnega postopka). Določa se tudi novo pooblastilo – omogoča se uporaba tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga (pri opravljanju finančne preiskave, ko so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bile storjene najtežje kršitve predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost, vključno z zagotovitvijo medsebojne pomoči pristojnim organom EU in držav članic EU).

Predlogo novele Zakona o davčnem potrjevanju računov

S predlogom novele Zakona o davčnem potrjevanju računov pa se ponovno uvaja obveznost izročanja izdanih računov dobaviteljev blaga in storitev ter obveznost prevzema in zadržanja računa kupca. To je eno od ključnih orodij za obvladovanje sive ekonomije in za zavarovanje pravic kupcev, vključno z možnostjo nadzora nad vsebino računa in uveljavljanja reklamacije. Prodajalec lahko izroči račun kupcu v papirni ali elektronski obliki v skladu z njunim dogovorom in tehnološkimi zmožnostmi prodajalca in kupca. Zavezance spodbujamo, da kjer in ko je to mogoče, račune izdajajo in izročajo v digitalni obliki.