Koliko akontacije dohodnine bo moral plačati normiranec v letu 2018? Primer izračuna.

Na podlagi davčnega obračuna (ali napovedi o predvideni davčni osnovi za podjetnike v prvem letu poslovanja) se določi akontacija dohodnine, ki se v tekočem davčnem letu plačuje bodisi v mesečnih obrokih (če znesek akontacije v davčnem obračunu preseže 400 evrov) ali v trimesečnih obrokih (če znesek akontacije ne preseže 400 evrov). Akontacija se plačuje do 10. dne prihodnjega meseca (npr. za mesec januar do 10. februarja oziroma v primeru trimesečnih obrokov za obdobje januar – marec do 10. aprila).

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Podjetnik, ki na novo začne z opravljanjem dejavnosti, opravi priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za prvo davčno leto opravljanja dejavnosti hkrati ob predložitvi prijave za vpis v davčni register v osmih dneh od vpisa v primarni register oziroma od vpisa v uradno evidenco organa.

Podjetnik, ki pa že opravlja dejavnost, lahko ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, če takšen način ugotavljanja davčne osnove priglasi davčnemu organu.

Podjetnik ugotovi davčno osnovo na način, da od ustvarjenih prihodkov odšteje normirane odhode v višini 80 % ustvarjenih prihodkov. Pri ugotavljanju davčne osnove upošteva prihodke in odhodke ob njihovem nastanku. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se odmeri po 20 % davčni stopnji in se šteje kot dokončen davek.

Podjetnik, ki računa davčno osnovo z upoštevanjem normiranih dohodkov, pri izračunu dohodnine ne more uveljavljati davčnih olajšav.

Podjetnik lahko akontacijo dohodnine plača po Univerzalnem plačilnem nalogu – UPN. Preko sistema eDavki pa podjetnik odda obrazec Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD).

Primer izračuna akontacije dohodnine za normiranca

Primer 1:

Sobodajalec bo seštel vse zneske v preteklem letu izdanih računov iz dejavnosti. Prihodki so znašali 6.000,00 EUR. Normirancu se prizna 80 % odhodkov, kar znaša 4.800 evrov. Davčna osnova je 1.200 evrov, in je obdavčena z 20 %. Davek, ki ga bo potrebno plačati, bo 240 evrov. (Oziroma poenostavljeno 4 % od 6.000 evrov je 240 evrov).

Ker znesek letne akontacije ne presega 400 evrov, so plačila trimesečna. (240 evrov/4 kvartali = 60 evrov). V tem primeru mora normiranec vsake tri mesece plačati akontacijo dohodnine v višini 60 evrov.

Primer 2:

Prihodki podjetnika v davčnem letu 2017 so znašali 20.000 evrov. Normirancu se prizna 80 % odhodkov, kar znaša 16.000 evrov. Davčna osnova je 4.000 evrov, in je obdavčena z 20 %. Davek, ki ga bo potrebno plačati, bo 800 evrov. (Oziroma poenostavljeno 4 % od 20.000 evrov je 800 evrov).

Ker znesek letne akontacije presega 400 evrov, je potrebno akontacijo plačevati v mesečnih obrokih. Normiranec mora vsak mesec plačati 66,66 evrov akontacije dohodnine (800 evrov/12 mesecev = 66,66 evrov).

Na kateri račun plačati akontacijo dohodnine?

Akontacija dohodnine se plačuje na transakcijski račun: IBAN: SI56 0110 0888 1000 030, hkrati pa je potrebno navesti sklic: SI19-normirančeva davčna številka-40002. Za kodo namena se uporabi kratico TAXS, namen plačila pa je AKONTACIJA DOHODNINE.

Preplačila in vračila akontacije

Pri večini bo prihajalo do razlik med plačano akontacijo in akontacijo, ki jo bo izračunal v obračunu davka:

  • višina akontacije na podlagi novega davčnega obračuna bo višja – normiranec bo moral razliko za že dospele obroke akontacije tekočega leta plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije;
  • višina akontacije na podlagi novega izračuna bo nižja – davčni urad bo preplačila zapadlih in preplačanih obrokov predhodne akontacije vrnil.

 

Vir: FURS, Data, Mladi podjetnik, Normiranec.si