Novosti na področju pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse s 1.1.2019

S 1.1.2019 je stopila v veljavo določba Zakona o spodbujanju razvoja turizma ((ZSRT-1) Url. RS, št. 13/2018), ki se nanaša na pobiranje in odvajanje promocijske takse. Promocijska taksa je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in se pobira v imenu in za račun nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije, ki jo izvaja javna agencija ustanovljena s strani Republike Slovenije – Slovenska turistična organizacija (STO).

Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse.

Osebe iz prejšnjega odstavka plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje.

Primer izračuna maksimalne višine turistične takse in promocijske takse je naslednji: 

SKUPNA TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA:             3,13 EUR
TURISTIČNA TAKSA:                                                            2,50 EUR (3,13 EUR/1,25)
PROMOCIJSKA TAKSA:                                                        0,63 EUR (2,50 EUR*0,25)

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Tako pobrano turistično in promocijsko takso pa nakazujejo na poseben podračun občine, najpozneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Občina mora prejeto promocijsko takso v osmih dneh po prejemu vseh promocijskih taks za pretekli mesec prenakazati na poseben račun Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – Slovenska turistična organizacija (STO).

Priporočamo, da zavezanci turistično takso in promocijsko takso nakazujejo v skupnem znesku, saj bo razporejanje promocijske takse po poblastilu občine izvajala Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v razmerju 80:20.

Ali je promocijska taksa predmet DDV?

Promocijska taksa, ki se pobira v imenu in za račun občine, ni predmet DDV. Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT v 2. členu opredeljuje promocijsko takso kot pristojbino, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.

Po 3. členu Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11- UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13–ZIPRS1415, 86/14 in 90/15) so predmet DDV dobave blaga in opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije za plačilo. Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je storitev opravljena za plačilo v smislu Direktive o DDV, če med izvajalcem in prejemnikom storitve obstaja pravno razmerje, v okviru katerega se izmenjajo vzajemne dajatve, pri čemer plačilo, ki ga prejme izvajalec storitev, pomeni dejansko protivrednost storitve, opravljene za prejemnika. Sodišče EU je razsodilo, da to velja, če obstaja neposredna zveza med opravljeno storitvijo in prejeto protidajatvijo, pri čemer plačani zneski pomenijo ustrezno nadomestilo za individualno storitev, opravljeno v okviru takega pravnega razmerja.

Iz določb ZSRT, ZDDV-1 in usmeritev sodne prakse na področju DDV izhaja, da v primeru promocijske takse ne gre za dobavo blaga ali storitev, ki bi jo zavezanec za pobiranje takse opravil turistu, zato tudi od prejetega zneska promocijske takse ne obračuna DDV.

Kako je s poročanjem promocijske takse v eTurizem aplikaciji?

Po informacijah, ki smo jih prejeli s strani AJPES-a se bo poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v sistem eTurizem s 1.1.2019 poročala zgolj »sedanja« postavka »Vrednost polne turistične takse/dan, ki ne bo vključevala vrednosti promocijske takse. Turistična taksa se gostom med njihovim bivanjem v nastanitvenem obratu obračunava po dneh, v višini, kot je določena. To pomeni, da gostitelj gostu v primeru bivanja med 28.12.2018 in 3.1.2019 zaračuna turistično takso za 6 nočitev, dodatno pa za 2 nočitvi zaračuna tudi promocijsko takso.

 

Vir: FURS, lokalne občine.