Zlate zapovedi – dolžnosti in pravice gostitelja

Za vse tiste, ki se z enim očesom spogledujete s sobodajalstvom, vam v nadaljevanju na kratko predstavljam najpomembnejše dolžnosti in pravice gostitelja1.

Kdo je lahko gostitelj?
 • pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
 • samostojni podjetnik posameznik;
 • posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
 • sobodajalec;
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki gostom nudi nastanitev v nastanitvenem obratu za prenočevanje;
 • stanodajalec (pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, socialnovarstveni zavod, zavod za prestajanje kazni, prevzgojni dom, vzgojni zavod in zavod za usposabljanje oziroma njihovi dislocirani oddelki, ki znotraj svoje dejavnosti posameznikom nudijo nastanitev in so vpisani v Poslovni register Slovenije);
 • bolnišnica in drug zdravstveni zavod, če nastani oziroma sprejme na zdravljenje tujca, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno prebivanje v Republiki Sloveniji.
Zlate zapovedi – dolžnosti in pravice gostitelja
 • gosta mora prijaviti ne glede na trajanje nastanitve, in sicer najpozneje v 12 urah po prihodu;
 • za točnost podatkov ima pravico vpogledati v uradno javno listino gosta;
 • vpisati mora rojstni datum, državljanstvo, spol, številko in vrsto identifikacijskega dokumenta;
 • zaradi oddaljenosti od policijske postaje lahko policija določi daljši rok za prijavo ali odjavo gosta (največ tri dni);
 • policistom in pristojnim organom mora omogočiti vpogled v evidenco gostov in jim razkriti podatke v njej;
 • pri obrazcu iz fizične knjige gostov mora biti pozoren na podpis gosta ter podpis in žig policistov ob prijavi gostov na policijski postaj. Podpisan in žigosan obrazec hrani v svoji knjigi gostov. Navedno iz te alineje velja za gostitelja, ki ni zavezan k vpisu v register nastanitvenih obratov.
 • Gostitelj mora v knjigi gostov voditi tudi podatke za namen obračuna turistične takse, razlog oprostitve oziroma delnega plačila, znesek polne turistične takse, ki je predpisana v občini, v kateri se nahaja nastanitveni obrat in število posameznih turističnih taks.
 • Gostitelj podatke za obračun in plačilo turistične takse, skupaj z drugimi podatki iz knjige gostov, posreduje preko aplikacije eTurizem ali spletnega servisa AJPES-a. Plačilo izvede, kot je določeno v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (obračunano turistično takso nakaže do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine) in odloku občine.
 • Gostitelj mora tudi enkrat mesečno poročati podatke za statistične namene preko aplikacije eTurizem ali spletnega servisa AJPES-a;
 • Gostitelj mora poravnati obveznosti v pristojnosti FURS-a.Neupoštevanje zakonodaje obravnavata policija in občinska inšpekcija, ki sta pristojni za sankcioniranje kršiteljev.

1Velja za sobodajalce, samostojne podjetnike, pravne osebe itd.

 

Vir: MNZ RS, Policija.