Unovčenje turističnih bonov

Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih

Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave eDavki, ki ga ima vsaka oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nočitve z zajtrkom v Sloveniji.

Bone bo mogoče unovčiti od 19. junija do 31. decembra 2020.

V nadaljevanju objavljam pogosta vprašanja in odgovore povezana s turističnimi boni, ki so bila objavljena na spletni strani FURS:

1.     Kdo je upravičen do bona in v kakšni višini?

Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020, ki je:

 • polnoletna oseba oz. oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let (rojena v letu 2002 ali prej), in je upravičena do bona v višini 200 eurov,
 • mladoletna oseba (rojena po letu 2002) je upravičena do bona v višini 50 eurov. 
2.     Kje lahko unovčim bon?

Bon upravičenec lahko unovči pri ponudniku storitev na področju turizma, ki je poslovni subjekt, vpisan na dan 13. 3. 2020 v Poslovni register Slovenije in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji:

 • 100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
 • 201 – Počitniški domovi in letovišča,
 • 202 – Turistične kmetije s sobami,
 • 203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,
 • 204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,
 • 209 – Druge nastanitve za krajši čas,
 • 300 – Dejavnost avtokampov, taborov. 
3.   Kdaj bom prejel bon?

Upravičenci bonov ne bodo prejeli, saj bon ne obstaja v fizični obliki, temveč je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki), do katerega bodo imeli dostop vsi ponudniki storitev. Vse v zvezi z unovčitvijo bona bodo upravičenci lahko uredili pri ponudniku storitve, kjer bodo nameščeni.

Upravičenci lahko stanje svojega bona spremljajo v mobilni aplikaciji eDavki. Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu. Za pomoč se lahko obrnete na klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si.

4.   Za kakšno storitev lahko unovčim bon?

Bon se lahko unovči le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.

5.   Kako se bon unovči oziroma izplača?

Upravičenec je ob prijavi dolžan seznaniti ponudnika storitev, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Upravičenec pri ponudniku storitev bon unovči tako, da ponudnik storitve vnese podatke o upravičencu in znesek unovčenega bona v sistem eDavki, upravičenec pa potrdi koriščenje bona s podpisom predpisanega obrazca Potrditev unovčitve bona ter predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista. Obrazec za pisno potrditev unovčitve bona prejme upravičenec pri ponudniku storitev (na recepciji). Če skupaj letuje več oseb (npr. družina), vsi člani pisno potrdijo koriščenje bona na enem obrazcu.

 

Potrditev unovčitve bona s strani upravičenca je podlaga za izplačilo vrednosti unovčenega bona, ki ga FURS praviloma izplača ponudniku storitve. Izjemoma bo FURS povračilo v vrednosti unovčenega bona izplačal upravičencu, ki bo opravljeno storitev ponudniku storitve plačal (založil), in sicer takrat, ko je pri ponudniku storitev onemogočen dostop do informacijskega sistema FURS (nima internetne povezave).

 

FURS izplača ponudniku storitve oziroma upravičencu sredstva v višini unovčenih bonov na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register, v naslednjih rokih:

 • za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo izvrši do zadnjega dne v mesecu,
 • za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo izvrši do 15. dne v naslednjem mesecu.
6.   V kakšnem časovnem obdobju bo mogoče unovčiti bone?

Boni se bodo lahko unovčili od 19. 6. 2020 (prva možna nočitev 19. – 20. 6. 2020) do 31. 12. 2020 (zadnja možna nočitev 30. – 31. 12. 2020).

7.   Kako lahko unovči bon mladoletna oseba?

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Ta oseba opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo osebne izkaznice ali potnega lista mladoletnega upravičenca. 

8.   Ali otrok bon lahko unovči, ko gre na počitnice s tretjo osebo (npr. starimi starši, sosedi, športnim klubom…)?

Da. Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (otrok ali polnoletna oseba, ki je postavljena pod skrbništvo), unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti obrazec Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi,  ki jo podpiše zakoniti zastopnik oziroma skrbnik mladoletnega upravičenca. Tretja oseba na podlagi te izjave lahko pri ponudniku storitev opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo osebne izkaznice ali potnega lista mladoletnega upravičenca. 

9.   Ali je bon prenosljiv in kako ga lahko prenesem?

V zakonu je določena prenosljivost bona med:

– sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki),

– zakonci, zunajzakonskimi partnerji,

– partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev),

– otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

 

Bon je prenosljiv na podlagi podpisanega obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona, ki jo podpiše upravičenec (prenosnik), pridobitelj pa jo mora ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.

 

Bon je mogoče prenesti le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti.

10. Ali je znesek bona deljiv in lahko unovčim posamezni bon za več opravljeni storitev v manjših zneskih?

Da, znesek je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku.

11. Ali mi ponudnik storitve lahko za plačilo z bonom zaračuna višjo ceno storitve?

V primeru plačila storitve z bonom ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. V nasprotnem primeru se ponudnik storitve kaznuje za prekršek. Nadzorni organ, kamor lahko podate prijavo, je Tržni inšpektorat.

12. Ali lahko znesek dobim izplačan ali pa bon koristim kasneje, če bona ne bom mogel izkoristiti do 31. 12. 2020?

Ne. Če upravičenec bona ne unovči do 31. decembra 2020, ne more zahtevati izplačila bona v denarju niti ga ne more unovčiti kasneje.

13. Ali so boni obdavčeni?

Ne. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina.

14. Ali unovčitev bona vpliva na pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, socialna pomoč…)?

Ne. Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Praktični primeri uporabe turističnih bonov

 

Izberite in rezervirajte termin pri ponudniku turističnih storitev. S seboj imejte osebne izkaznice ali potne liste vseh članov družine. Receptorju povejte, da bi radi unovčili turistični bon in sledite njegovim navodilom. Izpolnili boste le en obrazec ( priloga 1), ki ga boste lahko prejeli tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi vaših osebnih dokumentov in izpolnjenega obrazca na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Že pred odhodom na letovanje morate kot zakoniti zastopnik ali skrbnik otroka (npr. mati) podpisati posebno izjavo ( priloga 2), da bo vaš otrok koristil bon po tretji osebi. To izjavo mora tretja oseba (npr. babica, teta, sosed, razni klubi, …) v postopku koriščenja bona predati receptorju. Otrok naj ima s seboj svojo osebno izkaznico ali potni listi. Tretja oseba bo receptorju povedala, da bi rada koristila bon tudi za omenjenega otroka in se ravnala po navodilih receptorja. Tretja oseba bo zase in za omenjenega otroka izpolnila le en obrazec ( priloga 1), ki ga bo lahko prejela tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi osebnih dokumentov in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Že pred odhodom na letovanje morata mati in babica izpolniti vsaka svojo posebno izjavo o prenosu bona na vas ( priloga 3). Na letovanju imejte s seboj svojo osebno izkaznico ali potni list. Receptorju povejte, da bi rad unovčil svoj bon in še bona svoje matere in babice. Pri tem se ravnajte po navodilih receptorja. Predati mu boste morali izpolnjeni izjavi matere in babice ter izpolniti obrazec priloga 1, ki ga boste lahko prejeli tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi vašega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Opomba:

 • Bon se lahko prenaša le med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.
  Ne prenaša pa se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

Že pred odhodom na letovanje mora sin izpolniti zase in za svojo mladoletno hčer posebni izjavi o prenosu bona na babico ( priloga 3). Babica, ki mora na letovanju imeti s seboj svojo osebno izkaznico ali  potni list,  pove receptorju, da bi rada unovčila svoj bon in še bona svojega sina in vnukinje. Pri tem se ravna po navodilih receptorja. Predati mu bo morala izpolnjeni izjavi svojega sina  ter izpolniti obrazec priloga 1, ki jo bo lahko prejela tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi babičinega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Opomba:

 • Bon se lahko prenaša le med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.
  Ne prenaša pa se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

 

VIR: FURS