Zaščitne maske OZS

Javni poziv samozaposlenim in mikro podjetjem za brezplačno dodelitev zaščitnih mask

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (izvajalec javnega poziva) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (naročnik in financer javnega poziva) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k oddaji vloge za dodelitev brezplačnih zaščitnih mask.

1. Namen in cilj

Namen in cilj javnega poziva je razdelitev 5 mio zaščitnih mask za splošno uporabo brez certifikata za omogočitev poslovanja s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske se razdelijo na naslednji način:

 • za samozaposlenega ali mikro podjetje z 1 zaposlenim 150 zaščitnih mask,
 • za mikro podjetje z 2 zaposlenima 300 zaščitnih mask,
 • za mikro podjetje s 3 zaposlenimi 450 zaščitnih mask in
 • za mikro podjetje s 4 zaposlenimi 600 zaščitnih mask.Samozaposleni se šteje za enega zaposlenega.Upravičenec bo zaščitne maske prevzel osebno in sicer na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere je imel na dan 31. 12. 2020 sedež podjetja.

  V okviru tega javnega poziva lahko vsak upravičenec zaščitne maske prejme le enkrat. Zaščitne maske se bodo razdeljevale do porabe.

  2. Upravičenci:

  Na poziv se lahko prijavijo:

  1. Samozaposleni, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15.člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 in nasl., ZPIZ-2).
  2. Mikro podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarskedružbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Kot zaposleni šteje tudi družbenik ali delničar gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan 31. 12. 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

  Upravičenec mora pogoje izpolnjevati na dan 31. 12. 2020, pri čemer se kot število zaposlenih upoštevajo podatki ZZZS. V kolikor OZS ugotovi, da podatki o številu zaposlenih navedeni v vlogi niso skladni s podatki ZZZS, OZS upošteva slednje.

Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila »samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi«, ki ga je OZS objavila dne 4. 11. 2020, do mask po tem javnem povabilu niso upravičeni. V primeru, če bi prejeli manj vlog kot je na voljo zaščitnih mask, bo OZS na svoji spletni strani objavila poziv, da se lahko prijavijo tudi podjetja, ki so zaščitne maske prejela že po prvem javnem povabilu.

Za točnost podatkov na prijavnem obrazcu odgovarja prijavitelj. Evidentirana bo le tista prijava, ki bo s strani prijavitelja potrjena.

3. Splošni pogoji za kandidiranje:

1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene v točki 2 javnega poziva.

2. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan 31.12. 2020 ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 in nasl).

3. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter ni bilo podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

4. Prijavitelj v zadnjih treh proračunskih letih po shemi de minimis skupno ni prejel več kot 200.000,00 EUR pomoči , ne glede na obliko ali namen pomoči.

5. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti:

 • ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz 3/7 ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitviUredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
 • primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
 • predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:

o kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;

o kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

4. Postopek izbora:

Postopek javnega poziva vodi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Obravnavane bodo le pravočasno oddane vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Te vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja na posamezno območno obrtno-podjetniško zbornico, vse do razdelitve vseh razpoložljivih zaščitnih mask. V primeru, da bodo na posameznem območju območne obrtno-podjetniške zbornice zaradi premajhnega števila prijav maske ostale nerazdeljene, jih lahko OZS prerazporedi na drugo območno obrtno-podjetniško zbornico.

page3image1741675184 page3image1809866592

Obravnavana bo vloga, ki:

 • je oddana preko spletni strani www.ozs.si/maske
 • vsebuje v celoti izpolnjen obrazec.V primeru, da se prijavitelj, ki mu je vloga odobrena ne odzove pozivu na prevzem, se šteje, da je od prijave odstopil.
5. Shema in skladnost s pravili pomoči de minimis

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis. Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.

Dodelitev zaščitnih mask upravičencu pomeni, da je prejel državno pomoč. Vrednost 150 kom mask je 78 eur brez DDV.

6. Roki in način prijave na javni poziv

Poziv je odprt do vključno 22. 1. 2021. V primeru, da se v tem času na poziv ne bi javilo toliko prijaviteljev, da bi bile razdeljene vse razpoložljive zaščitne maske, lahko Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije trajanje poziva podaljša. V primeru večih prijav od razpoložljivih mask, pa lahko razpis zapre že prej.

Vse prijave je potrebno oddati elektronsko preko www.ozs.si/maske.

7. Obveščanje prijaviteljev

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi zaščitnih mask obveščeni najkasneje v roku 5 dni od zaprtja poziva na elektronski naslov, ki ga bodo sporočili v prijavi. Upravičeni prijavitelji bodo na elektronski naslov prejeli obvestilo o terminu osebnega prevzema zaščitnih mask na posamezni območni obrtno- podjetniški zbornici.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev po tem javnem pozivu, se mu vloga ne odobri, o čemer se ga pisno obvesti po zaključenem postopku razdeljevanja po elektronski pošti na naslov, ki ga navede v prijavi.