Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Objavljen je Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2.

Ta ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času, ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali in v pogojih ogrožene likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij postavljali v izredno kritično situacijo njihovo ohranitev.

Koliko sredstev lahko prejmete?

Najnižja dodeljena višina sofinanciranja je 900,00 EUR in najvišja dodeljena višina sofinanciranja 9.999,00 EUR.

Kateri stroški so upravičeni?

Kot upravičeni stroški (obratovalni stroški) po tem pozivu se štejejo:

 • Omrežnina in prispevki za dobavo električne energije,
 • Omrežnina in prispevki za distribucijo plina oz. energentov,
 • Strošek omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov in čiščenje odplak,
 • Stroški za odvoz, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov (smeti) in povezani stroški,
 • Stroški telekomunikacijskih priključkov (fiksni del),
 • Stroški najemnin najemodajalcev,
 • Stroški nujnega rednega vzdrževanja infrastrukture, objektov in opreme, za obrate, v katerih se vrši prizadeta dejavnost.

Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bili pri pripravi metodologije za izračun pavšalnega zneska obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu upoštevani statistični podatki.

Kdo so upravičenci?
 1. Mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki opravlja gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji in so organizirani kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga (ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad)
 2. Na dan 12.03.2020 ste glavno dejavnost opravljali v eni izmed naslednjih SKD dejavnosti: I 55, I56, N 79.110, N 79.120, N 82.300, R 90.010, R 90.020
 3. Ste imeli na dan 12.03.2020 vsaj enega zaposlenega oz. samozaposlenega, in vsaj enega zaposlenega  oz. samozaposlenega na dan oddaje vloge
 4. Niste prejemniki sredstev po javnem pozivu za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 objavljen 16.11.2020
 5. Nimate neplačanih zapadlih finančnih obveznosti do FURS (na dan oddaje vloge) in nimate nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
Rok za oddajo vloge

Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure.

Kako se prijaviti?

Vlogo morate izpolniti s pomočjo spletnega obrazca, ki omogoča enostavno izpolnjevanje obrazcev in dodajanje prilog javnega poziva. Na voljo so različna pomagala in kontrolni mehanizmi, ki vam olajšajo izpolnjevanje vloge.

Kreirano vlogo prenesete na svoj računalnik in jo na za to predvidenem mestu z uporabo programa Adobe Reader ali podobnega programa podpišete s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Podpisano vlogo naložite nazaj v Moj SPIRIT in jo oddate. Uspešno oddana vloga dobi status: Agencija prejela vlogo.

Prijava na javni poziv s fizičnimi dokumenti ni možna.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Vse informacije prejmete na spletnem naslovu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/366 

 

Vir: SPIRIT