Zaračunavanje takse osebam, ki prebivajo v NO neprekinjeno več kot 30 dni

Velikokrat me sobodajalci vprašate Kako pravilno prijaviti v sistem eTurizem osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni in za koliko časa jim zaračunati turistično takso?

Glede na pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo velja, da se osebam, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni, za prvih 30 dni bivanja zaračuna polna vrednost turistične takse, za nadaljnje dni (od 31. dne dalje) pa upošteva oprostitev plačila, v kolikor z občinskim odlokom ni drugače določeno.

V primeru oseb (delavcev), ki so na začasnem delu neprekinjeno več kot 30 dni, se le-te prijavlja v sistem eTurizem AJPES z enim samim vnosom. V sklopu polja »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse«se izbere postavko »oprostitev – začasno delo nad 30 dni«.

V kolikor v sistem eTurizem prijavite osebo, ki je na začasnem delu in prebiva v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni, ob prijavi pa izberete postavko »oprostitev – začasno delo nad 30 dni«, bo v nadaljnji obdelavi podatkov za potrebe občin, v t.i. distribucijskem modulu, upoštevano naslednje:

  • za prvih 30 dni prijave se bo za osebo (delavca) na začasnem delu upoštevalo 30 polnih turističnih taks,
  • za nadaljnje dni prijave (od 31. dne naprej) se bo upoštevala oprostitev takse.

V kolikor so v občinskem odloku osebe na začasnem delu navedene med oprostitvami, poročevalec izbere eno izmed postavk: »oprostitev – predpis občine«, »polovično plačilo (50%) – predpis občine« ali »delno plačilo – predpisobčine« in skladno s predpisano višino oprostitve za prvih 30 dni ne zaračuna turistične takse oziroma zaračuna turistično takso polovično ali v predpisanem deležu.

Glede na predhodno podana pojasnila (v tč. 4) so osebe (delavci), ki so na začasnem delu neprekinjeno več kot 30dni, v sistemu eTurizem lahko prijavljene za obdobje največ 90 dni, v primeru daljšega bivanja je treba prijaviti začasno prebivališče na upravni enoti.

VIR: AJPES.

V kolikor potrebujete pomoč pri spoznavanju zakonodaje
za sobodajalsko poslovanje,
si oglejte video tečaj:

Zakonodaja za sobodajalce od A-Ž