Brisanje knjige gostov 2020

Napotki gostiteljem ob prehodu leta (prijava gostov+brisanje knjige gostov)

POROČANJE PODATKOV V SISTEM eTURIZEM AJPES

Ob prehodu v novo koledarsko leto 2022 vas želimo opozoriti na pravilno številčenje gostov pri vodenju in poročanju podatkov. Ob predhodnem upoštevanju veljavnih ukrepov na področju gospodarstva in turizma v povezavi s koronavirusom, goste s prihodom do vključno 31. 12. 2021 vključite v knjigo gostov za leto 2021, goste s prihodom od 1. 1. 2022 dalje pa v knjigo gostov za leto 2022.

V kolikor podatke o gostih in prenočitvah poročate neposredno v aplikacijo eTurizem AJPES, vam aplikacija glede na vpisan datum prihoda samodejno dodeli parameter »Leto« in parameter »Zap. številka prijave gosta«; svetujemo vam, da podatka dodatno preverite. Praviloma se številčenje gostov v novem letu (prihod 1. 1. 2022 oziroma kasneje) začne s številko 1 oziroma s prvo številko glede na vaš interni sistem številčenja in se ob novih vpisih gostov ustrezno nadaljuje (+1).

Dodatne informacije s področja poslovanja in izpolnjevanja predpisanih obveznosti so vam na voljo v Ključnih vsebinskih pojasnilih, objavljenih na spletnem portalu AJPES.

VODENJE KNJIGE GOSTOV

Knjigo gostov je dolžan v papirni ali elektronski obliki voditi gostitelj, njena vsebina je opredeljena v sedmem odstavku 39. člena Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1). Poročanje v sistem eTurizem ne pomeni, da AJPES za potrebe gostitelja vodi knjigo gostov.

Hramba podatkov

Gostitelj vodi knjigo gostov v rokih kot jih določa deseti odstavek 39. člena ZPPreb-1. Ta določa, da podatke o gostu gostitelj vodi za koledarsko leto. Po preteku enega leta po zaključku koledarskega leta gostitelj podatke izbriše iz elektronske knjige gostov oziroma jih uniči, če vodi knjigo gostov v fizični obliki. To pomeni, da mora gostitelj npr. knjigo gostov iz leta 2020 hraniti še do 31. 12. 2021 in knjigo gostov iz leta 2021 do 31. 12. 2022. Dodatna pojasnila glede vodenja knjige gostov, vključno s posledicami neupoštevanja zakonodaje, so vam na voljo v zloženki Policije.

Izbris podatkov in hramba zapisnika

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov v 3. členu določa, da gostitelj o izbrisu podatkov iz elektronske knjige gostov oziroma o uničenju podatkov iz fizične knjige gostov napiše zapisnik, ki ga hrani pet let.

 

Vir: AJPES