Turistični boni v pomoč oživljanju turizma

Nastanitvenim obratom vlada namerava pomagati z izdajo turističnih bonov. Bon v višini 200 evrov bodo dobili vsi prebivalci Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so ali bodo letos stari najmanj 18 let. Bone v vrednosti 50 evrov bodo prejeli tudi otroci.

Boni naj bi bili veljavni ali do 31. decembra 2020, z njimi pa naj bi upad v domačem turizmu ublažili z od 60 do 70 odstotkov na 40 odstotkov. Ukrep naj ne bi vplival na izplačila regresa, iz proračuna pa naj bi šlo zanj največ 200 milijonov evrov.

Vavčerji bodo prenosljivi v družini: med brati, sestrami in med starši in otroki. Ne bo v fizični obliki, temveč bo Furs pridobil podatke iz registra nastanitvenih obratov.

OBJAVLJAM CELOTEN IZVLEČEK IZ NA VLADI SPREJETEGA OSNUTKA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-COV-2 (ZIUOOPE):

2.2. Bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju domače potrošnje turizma

  1. člen (bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju domače potrošnje turizma)

(1) S tem zakonom se ureja bon z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju domače potrošnje turizma (v nadaljevanju: bon).

(2) Upravičenec do bona v višini 200 evrov je oseba, ki je oziroma bo v letu 2020 dopolnila 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020, ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v višini 50 evrov.

(3) Ponudniki na področju turizma (v nadaljevanju: ponudnik storitev), pri katerih se bon unovči, so za potrebe tega člena subjekti, registrirani v Republiki Sloveniji, vpisani v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), ki opravljajo dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008:

– 55.10 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,

– 55.20 – Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje,

– 55.30 – Dejavnost avtokampov, taborov.

(4) Bon se glasi na upravičenca in se unovči do 31. decembra 2020. Bom je neprenosljiv.

(5) Bon se unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom (v nadaljevanju: storitev).

(6) Če upravičenec bona ne unovči do 31. decembra 2020, ne more zahtevati izplačila bona v denarju od Republike Slovenije.

(7) Ponudnik storitve oziroma upravičenec bo od Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) prejel sredstva v višini unovčenega bona. Način unovčitve bona preko informacijskega sistema FURS in povračila sredstev s strani FURS predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo v 8 dneh po uveljavitvi tega zakona.

(8) Sredstva za izplačilo bona za spodbujanje domače potrošnje zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.

(9) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina.

(11) Bon se ne upošteva za ugotavljanja materialnega položaja vlagatelja in oseb, ki se upoštevajo poleg vlagatelja, v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19).

(12) Za namen izvajanja tega člena FURS pridobi podatke pridobi podatke iz registra nastanitvenih obratov o gostih in prenočitvah iz knjige gostov iz baze podatkov eTurizem Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve:

– zaporedno številko prijave gosta,

– podatke o gostu, in sicer ime in priimek gosta, datum rojstva gosta, spol gosta, državljanstvo gosta in številko in vrsto identifikacijskega dokumenta gosta,

– datum prihoda in odhoda gosta,

– uro prihoda in odhoda gosta,

– datum prijave in odjave gosta,

– podatke o gostitelju, in sicer ime in priimek oziroma naziv gostitelja, matično številko gostitelja oziroma EMŠO gostitelja, ki ni zavezan k vpisu v register nastanitvenih obratov skladno z zakonom, ki ureja gostinsko dejavnost, ter naslov oziroma sedež in poslovni naslov gostitelja,

– podatke o nastanitvenem objektu oziroma obratu, in sicer naziv, naslov ter identifikacijsko številko nastanitvenega obrata iz registra nastanitvenih obratov, če je gostitelj zavezan k vpisu v register nastanitvenih obratov skladno z zakonom, ki ureja gostinsko dejavnost.

– AJPES podatke zagotavlja FURS z neposrednim prevzemom podatkov.

(13) Nadzor nad ponudnikom storitev iz tega člena izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor. Finančna uprava Republike Slovenije Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije na zahtevo zagotavlja potrebne podatke za izvajanje nadzora:

– podatke o ponudniku storitev: matična številka zasebnika ali pravne osebe in davčna številka;

– podatke o osebi, ki je unovčila bon – upravičencu do bona (gosta): osebno ime upravičenca do bona, davčna številka;

– datum prihoda in odhoda gosta.

 

Vir: gov.si