Prenehanje opravljanja sobodajalske dejavnosti za določeno obdobje

Kdaj se sobodajalec izbriše iz Poslovnega registra Slovenije

Izbris sobodajalca iz Poslovnega registra Slovenije AJPES izvede na podlagi Prijave za vpis podatkov o sobodajalcu (PRS-1 sd), ki jo vloži sobodajalec ali po uradni dolžnosti, če prejme obvestilo pristojnega organa, da je s pravnomočnim aktom ugotovil, da sobodajalec ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti in v primeru smrti sobodajalca.

Kaj naredi sobodajalec v primeru začasnega zaprtja dejavnosti? Ali mora ob ponovnem odprtju ponovno na novo vpisati nastanitveni obrat v register (RNO), ali je dovolj, da sproti spreminja status obratovanja že prijavljenjega nastanitvenega obrata?

V primeru, ko sobodajalec za določeno obdobje preneha opravljati dejavnost, nastanitvenega obrata ne izbriše iz RNO. Nastanitveni obrat ostane vpisan v RNO, spremeni se samo njegov status. Ob ponovnem pričetku opravljanja dejavnosti se opravi sprememba statusa na istem nastanitvenem obratu.

Če se sobodajalec izbriše iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) kot poslovni subjekt, ne bo več vpisan kot izvajalec nastanitvene dejavnosti pri nastanitvenem obratu. Ko se bo ponovno vpisal v PRS kot poslovni subjekt – sobodajalec, se bo spet vpisal kot izvajalec nastanitvene dejavnosti pri istem nastanitvenem obratu, ki je ostal vpisan v registru (spremenil se mu je samo »status nastanitvenega obrata«).

Kako je s plačilom prispevkov v primeru izbrisa iz PRS ali začasnega prenehanja delovanja? 

Sobodajalec mora z vpisom v PRS plačevati mesečne prispevke. Le ti so sestavljeni iz:

  • pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje

V primeru, da se sobodajalec odloči za izbris iz PRS, mu s tem tudi preneha obveznost plačevanja prispevkov.

V kolikor dejavnost samo začasno (za določeno obdobje) preneha opravljati (npr. na spletnih portalih Airbnb in Booking.com ima koledarje zaprte) in se ne izbriše iz PRS, mora še vedno plačevati prispevke, v RNO pa samo spremeni status nastanitvenega obrata iz aktivnega v neaktivnega.

Kako postopati v primeru, ko en nastanitveni obrat upravljata 2 izvajalca nastanitvene dejavnosti (npr. vsak pol leta ali vsak 3 mesece)? Ali se morata oba vpisati v register nastanitvenih obratov?

Nastanitveni obrat v register vpiše izvajalec nastanitvene dejavnosti, ki trenutno izvaja nastanitveno dejavnost (oziroma trenutno upravlja nastanitveni obrat). Ko izvajanje nastanitvene dejavnosti prevzame drug izvajalec, se prvi izvajalec izbriše iz registra kot izvajalec na tem obratu in se vpiše drugi izvajalec, ki pričenja z izvajanjem nastanitvene dejavnosti  v obratu.

Vir: AJPES

 

V kolikor potrebujete pomoč pri spoznavanju zakonodaje
za sobodajalsko poslovanje,
si oglejte video tečaj:

Zakonodaja za sobodajalce od A-Ž