Nastanitveni obrati v RNO – status obrata v času epidemije

Izvajalce nastanitvene dejavnosti obveščamo, da vam zaradi trenutnih okoliščin, v katerih gostov nimate in imate nastanitveni obrat zaprt glede na Odlok Vlade RS, v Registru nastanitvenih obratov ni potrebno spreminjati podatka o statusu (sprememba iz »Aktiven« v »Neaktiven« ni potrebna). V kolikor ste nastanitveni obrat zaprli zaradi drugih okoliščin, lahko spremembo uredite skladno z navodilom (točka 2.3.2).

V primeru vprašanj izvajalcev nastanitvene dejavnosti, vpisanih v RNO, ki imajo lahko glede na izredne razmere nastanjene npr. zdravstvene delavce, ki zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov ne odhajajo domov in bivajo v nastanitvenih obratih, je AJPES preko svojih referentov (kot odgovor na telefonska vprašanja zavezancev za poročanje) podal usmeritev, da se tovrstne osebe (zdravstveni delavci) evidentirajo s prijavo v sistem eTurizem, v okviru postavke »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« pa iz šifranta izberejo »Oprostitev – prostovoljci za odpravo elementarnih nesreč« (taksa se ne zaračuna).

 

Vir: AJPES