FURS ima podatke, kdo oddaja na Airbnb in Booking.com

Finančna uprava je sporočila, da je pridobila podatke o dohodkih, doseženih z oddajanjem nepremičnin v turistične namene. Zavezance opozarja, da imajo še dober mesec časa za prijavo, v kolikor so do sedaj oddajali na črno. 

Ste napovedali vse dohodke, ki ste jih dosegli v preteklih letih? Če jih še niste, storite to čim prej, najpozneje do 31.1.2018.

Finančna uprava RS bo v začetku leta 2018 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri fizičnih osebah, fizičnih osebah z dejavnostjo in pri pravnih osebah, ki so dosegale dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični najem (tudi preko spletnih portalov Booking, Airbnb, itd). FURS je namreč pridobil podatke o dohodkih, doseženih z oddajanjem nepremičnin v turistični najem, zato predlagamo, da ponovno preverite, ali ste napovedali vse dohodke, dosežene z oddajanjem v turistični najem. Še vedno imate čas do 31. 1. 2018, da to storite z uporabo instituta samoprijave in se na ta način izognete plačilu globe.

Ali imate oddajanje nepremičnine v turistični najem ustrezno registrirano?

Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene (npr. preko Airbnb ali Booking) le, če ima to dejavnost ustrezno registrirano. Fizična oseba, ki oglašuje ali oddaja nepremičnine v turistični najem in ni vpisana ali nima priglašenega dela, opravlja delo na črno.

Fizične osebe, ki imajo namen turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost opravljajo na dva načina, kot:

a) registrirani sobodajalci – fizične osebe, če opravljajo dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudijo do 15 ležišč ter so vpisane v Poslovni register Slovenije.

b) samostojni podjetniki.

Več o tem lahko izveste v spletnem tečaju Kako legalno oddajati stanovanje turistom na Airbnb in Booking.com. 

Kako se lahko registriram ”za nazaj” in ”za naprej” , če želim nadaljevati z oddajanjem nepremičnine v turistični najem?

Koraki so naslednji:

a) Pri AJPES morate ustrezno registrirati dejavnost – se vpisati v Poslovni register Slovenije (PRS) in urediti svoj status ”za naprej.”

b) Če želite biti t.i. normiranec, morate to v osmih dneh od vpisa v PRS priglasiti finančnemu uradu.

c) Ker registracija dejavnosti pri AJPES ”za nazaj” ni možna, se morate na finančnem uradu z obrazcem DR – 03 ”za nazaj” v pisati v davčni register.

d) Če želite biti t.i. normiranec tudi ”za nazaj”, morate to v osmih dneh od vpisa v PRS priglasiti finančnemu uradu.

e) Pridobiti morate digitalno potrdilo (SIGEN – CA, SIGOV – CA, POSTA®CA, HALOCOM CA, AC NLB) in se registrirati v sistem eDavki. Digitalno potrdilo SIGEN – CA lahko pridobite brezplačno.

f) preko eDavkov na podlagi samoprijave oddate obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za pretekla obdobja, ko ste oddajali v turistični najem (ločeno po obdobjih).

Kaj storim, če v prihodnje nimam namena oddajati nepremičnine v turistični najem?

V primeru, da ste te dohodke dosegali le v preteklih letih in lahko tudi še del leta 2017, v prihodnje pa nimate več na mena opravljati obravnavane dejavnosti, ravnate na enak način, kot je pojasnjeno pod 2. točko, s tem, da vam ni treba pri AJPES registrirati dejavnosti in urediti statusa ”za naprej.” Pri tem morate v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti napovedati dosežen(e) dohodek(e) iz naslova oddajanja nepremičnin v turistični najem za pretekla leta in del leta 2017 ločeno po posameznih davčnih obdobjih.

Tudi v tem primeru lahko izjemoma ”za nazaj” ugotavljate davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, če se za to odločite in če tak način ugotavljanja davčne osnove priglasite naj pozneje v osmih dneh od vpisa dejavnosti v davčni register ”za nazaj.”

Kaj pa če sem nepremičnino oddajal v turistični najem kot pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo?

a) Preverite, ali ste dohodke , dosežene iz naslova oddajanja nepremičnine v turistični najem vključili med prihodke v predloženem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za posamezno obdobje. Pravne osebe pa preverite, ali so dohodki, doseženi iz naslova oddajanja nepremičnin v turistični najem, vključeni med prihodke v predloženem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Če tega niste storili, lahko za posamezno davčno obdobje predložite davčni obračun na podlagi samoprijave ali kot popravek davčnega obračuna.

b) Če ste fizična oseba z dejavnostjo, preverite, ali imate dejavnost oddajanja nepremičnin v turistični najem tudi registrirano (tj. ali imate ustrezen SKD) oziroma če ste pravna oseba, preverite, ali imate to dejavnost navedeno v ustanovitvenem aktu. Če nimate, morate to ”za naprej” urediti, sicer gre za delo na črno.

Kaj lahko storim, da se izognem kazni?

Zavezanci, ki boste izpolnili zakonsko pred pisane obveznosti v zvezi z oddajanjem nepremičnin v turistični najem in boste predložili obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi samoprijave do 31. 1. 2018, se boste izognili postopku o prekršku in globi po davčnih predpisih. V tem primeru boste plačali le še 3 % obresti od premalo plačanega oziroma neplačanega davka. To velja tudi za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

V kolikor pa zavezanci svojih davčnih obveznosti v zvezi z oddajanjem nepremičnin v turistični najem ne boste izpolnili oziroma boste nadaljevali z oddajo v najem nezakonito, bo zoper vas FURS uvedel postopek o prekršku, v zvezi s katerim vam bo lahko izrečena glob a od 400 do 30.000 eurov.

V okviru poostrenih nadzorov bo pozornost namenjena tako ustrezni registraciji ponudnikov storitev, kot tudi izpolnjevanju davčnih obveznosti.

 Vir: FURS, sporočilo za javnost