Objavljen je nov razpis za pridobitev evropskih sredstev za turistične produkte

Na javnem razpisu, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), so podjetnikom na voljo evropska sredstva za razvoj in promocijo turističnih produktov oziroma storitev.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: preko novih integralnih turističnih produktov in njihove promocije bo povečan turistični obisk in omogočeno ustvarjanje večjega priliva iz naslova izvoza storitev, kar pa bo neposredno prispevalo k doseganju posebnega kazalnika »čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu«.

Za izvedbo razpisa je skupno na voljo osem milijonov evrov. Od tega bo sedem milijonov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis je od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2021. Vse ostale informacije so na voljo na spletni strani MGRT. Upravičenci do sredstev so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma.

Razpisna dokumentacija:

Vir: MGRT, Data.